ชาวราชทัณฑ์ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการบริษัทห้างร้าน และท่านทั้งหลายร่วมรณรงค์ติดริบบิ้นสีเหลีองรับการกลับสู่สังคมของผู้ก้าวพลาด " ราชทัณฑ์แก้ไข คนไทยให้โอกาส"
Yellow Ribbon ริบบิ้นสีเหลีองเปนสัญลักษณ์ของการที่สังคมให้โอกาสและยอมรับผู้ก้าวพลาดกลับสู่สังคม